Entries by Hưng Đặng

Tìm hiểu địa hình pháp lý: Khuôn khổ cá cược thể thao ở Việt Nam

Một sự thay đổi mang tính lịch sử trong pháp luật Cách tiếp cận cá cược thể thao của Việt Nam đã trải qua một sự chuyển đổi đáng kể, chuyển từ cấm nghiêm ngặt sang chấp nhận thận trọng. Sự thay đổi này được kết tinh vào năm 2017, khi Chính phủ Việt Nam […]